Njoftojmë se mbledhja e radhës e Këshillit të Bashkisë Mallakastër, do të jetë në datë 16.01.2017

11 Janar 2017

 

 

 

 

R E P U B L I K A  E  S H Q I P Ë R I S Ë

KËSHILLI I BASHKISË MALLAKASTËR

Sekretari i Këshillit

Adresa:Lagja "18 Prilli"Ballsh, Mallakastër. Tel. +355 31323494,bashkiamallakaster@gmail.com

Nr._______Regj.                                                                                   Ballsh, më ___/___/2016

SHPALLJE

Njoftojmë se mbledhja e radhës e Këshillit të Bashkisë Mallakastër, do të jetë në  datë 16.01.2017 ora 11:00  në sallën e mbledhjeve të Këshillit të Bashkisë, me rend dite  si më poshte:

Miratimi i projektvendimit per akordim   burse dhe gjysem burse per nxenesit e arsimit parauniversitar, te vitit te pare shkollor 2016//2017.

Të ndryshme.

 

 

   Ne mirkuptim me ju

SEKRETARI I KËSHILLIT

Fatjon NAZËRAJ