Plani vjetor i pranimeve në shërbimin civil për vitin 2018

22 Shkurt 2018

NJËSIA E MENAXHIMIT TË BURIMEVE NJERËZORE

 

 

Nr. 523 Regj.                                                                                                           Ballsh: 21.02.2018

                                                       

RAPORT

 “PLANI VJETOR I PRANIMEVE NË SHËRBIMIN CIVIL,PËR VITIN 2018”

Në mbështetje të Ligjit  nr. 139/2015, datë 17.12.2015Për vetëqeverisjen vendore”,neni 64, gërma  J ; të Ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin Civil”, neni 18 dhe 19 ;të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 108,datë 26.02.2014Për planin vjetor të pranimit në shërbimin civil”, pika 11; të Vendimit të Këshillit  Bashkiak  nr. 64,datë 25.12.2017, konfirmuar ligjshmëria nga prefekti Qarkut Fier me shkresën Nr. 1448/1 Prot, datë 11.01.2018; të Urdhrit Ekzekutiv të Kryetarit të Bashkisë Nr. 13,datë 15.01.2018, raportit të NJMB-së për “ Planin vjetor të pranimeve në shërbimin civil për vitin 2018”,sipas listës së mëposhtme të pozicioneve me kategoritë ,klasat dhe grupet përkatëse të administrimit.

Nr.

Rendor

Pozicioni    Bashkia Mallakastër

Vend

Vakant

Kategoria

Klasa

Grupi

administrimit

 

1.

Sekretar  i Përgjithshëm

1(një)

I-B

I përgjithshëm

 

2.

Përgjegjës i Sektorit të Protokollit

1(një)

III-A

I posaçëm

 

3.

Përgjegjës i Sektorit të Auditit të Brendshëm

1 (një)

III-A

I posaçëm

 

4.

Specialist i Sektorit të Auditit të Brendshëm

1(një)

IV-B

I posaçëm

 

5.

Drejtor Drejtorie

Drejtor i Drejtorisë së çështjeve Sociale

1(një)

II-B

I posaçëm

 

6.

Përgjegjës Sektori

Sektori Kulturës,Turizmit dhe Sporteve

1(një)

III-A

I posaçëm

 

7.

Përgjegjës Sektori

Sektori  Arsimit dhe Shëndetit Parësor

1(një)

III-A

I posaçëm

 

8.

Specialist i çështjeve arsimore

Sektori Arsimit dhe Shëndetit Parësor

1(një)

IV-B

I përgjithshëm

 

9.

Sektori Kulturës,Turizmit dhe Sporteve

Specialist turizmi dhe i trashëgimisë  kulturore

1(një)

IV-B

I posaçëm

 

10.

Drejtor Drejtorie

Drejtoria e Infrastrukturës dhe Shërbimeve publike

1(një)

II-B

I posaçëm

 

11.

Drejtor Drejtorie

Drejtoria e Mjedisit

1(një)

II-B

I posaçëm

12.

Përgjegjës Sektori

Sektori i Pyjeve dhe i Mjedisit

1(një)

III-A

I posaçëm

13.

Përgjegjës Sektori

Sektori i Menaxhimit të Tokës Bujqësore

1(një)

III-A

I posaçëm

14.

Specialist i bujqësisë

Sektori Menaxhimit të Tokës bujqësore

1(një)

IV-B

I përgjithshëm

15.

Përgjegjës Sektori

Sektori Mbrojtja e Konsumatorit dhe Shërbimeve Veterinare

1(një)

III-A

I posaçëm

 

16.

Specialist Veteriner

Sektori Mbrojtja e Konsumatorit dhe Shërbimeve Veterinare

 

1(një)

IV-A

I posaçëm

 

17.

Specialist Veteriner

Sektori Mbrojtja e Konsumatorit dhe Shërbimeve Veterinare

 

1(një)

IV-A

I posaçëm

 

18.

Drejtor Drejtorie

Drejtoria e Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit

1(një)

II-B

I posaçëm

19.

Përgjegjës Sektori

Sektori Planifikimit të Territorit dhe i Projektimit

1(një)

III-A

I posaçëm

20.

Specialist

Sektori Planifikimit të Territorit dhe i Projektimit

1(një)

IV-B

I posaçëm

21.

Përgjegjës

Sektori i Koordinimeve dhe Projekteve te BE

1(një)

II-B

I posaçëm

22.

Specialist

Sektori i Koordinimeve dhe Projekteve te BE

1(një)

IV-B

I posaçëm

23.

Specialist

Sektori i Koordinimeve dhe Projekteve te BE

1(një)

IV-B

I posaçëm

24.

Përgjegjës

Sektori i Financës

1(një)

III-A

I posaçëm

25.

Specialist

Sektori i Financës

1(një)

IV-A

I posaçëm

26.

Specialist

Sektori i Tatim-Taksave

1(një)

IV-B

I posaçëm

27.

Drejtor Drejtorie

Drejtoria Juridike dhe Marrëdhëniet me Publikun

1(një)

II-B

I posaçëm

28.

Përgjegjës Sektori

Sektori Juridik

1(një)

III-A

I posaçëm

29.

Specialist

Sektori Juridik

1(një)

IV-B

I përgjithshëm

30.

Specialist për Emergjencat Civile

Sektori i Juridik

1(një)

IV-B

I posaçëm

31.

Përgjegjës Sektori

Sektori i Burimeve Njerëzore,Arkivit

1(një)

III-A

I përgjithshëm

32.

Specialist i Burimeve Njerëzore

Sektori i Burimeve Njerëzore,Arkivit

1(një)

IV-A

I përgjithshëm

33.

Përgjegjës Sektori

Sektori i Statistikave ,It

1(një)

III-A

I përgjithshëm

34.

Specialist IT

Sektori i Statistikave ,It

1(një)

IV-A

I posaçëm

35.

Përgjegjës sektori

Sektori Marrëdhënieve me Publikun

1(një)

III-A

I përgjithshëm

36.

Specialist

Sektori Marrëdhënieve me Publikun

1(një)

IV-B

I përgjithshëm

37 .

Specialist

Sektori Marrëdhënieve me Publikun

1(një)

IV-B

I përgjithshëm

                 

 

 

PËR NJËSINË E MENAXHIMIT  TË BURIMEVE NJERËZORE

 

                                                                                                                       Përgjegjësi

                                                                                                                      Arbër SINO