Konsultimi elektronik I Projekt Buxhetit Afatmesem 2021-2023

Data e Aktivitetit: 
29/10/2020

Bashkia Mallakster ju fton të bëheni pjesëmarrës në vendimmarrje! 

Platforma Interaktive e Projektbuxhetit 2021-2023 ju mundëson të kuptoni se sa do shpenzojmë ne 3 vitet e ardhshme dhe për çfarë me konkretisht. Ky mekanizëm ofrohet në kuadër të përpjekjeve për të qenë më transparent dhe gjithëpërfshirës në vendimmarrje. Ju lutem na dergoni komente sygjerime ne adresen: rosmenaj@bashkiamallakaster.gov.al, deri ne daten 30.11.2020.
Per me shume kliko linkun

https://www.bashkiamallakaster.gov.al/performanca_bashkia_mallakaster.html

Foto nga aktiviteti