Në mbledhjen e radhës të Këshillit Bashkiak u morën këto vendime:

Data e Aktivitetit: 
24/06/2020
1. Për miratimin e plotësimit të vakancës së Këshillit të Bashkisë Mallakastër, me dhënien e mandatit Znj. Brunilda Vasil Muçaj, kandidat i listës shumë emërorë të subjektit politik Partia Unitetit Kombëtar. 2. Për miratimin e listës për familjet në nevojë që do trajtohen me ndihmë ekonomike deri në 6%. 3. Për miratimin e planit të përgjithshëm vendor Bashkia Mallakastër 4. Për dhënien e pëlqimit dhe miratimin e marrëveshjes midis Bashkisë Mallakastër dhe tatimpaguesit Albpetrol SHA për shlyerje të pjesshme të detyrimeve mbi taksat dhe tarifat vjetore për vitin 2020

Foto nga aktiviteti