PLANI VENDOR I MANAXHIMIT TË INTEGRUAR TË MBETJEVE

Data e Aktivitetit: 
01/04/2020

Plani Lokal i Manaxhimit të Integruar të Mbetjeve për Bashkinë Mallakastër u përgatit nga administrata e Bashkisë Mallakastër me mbështetjen teknike të Co-PLAN, Instituti për Zhvillimin e Habitatit dhe MetroPOLIS Shpk, në kuadër të projektit të nisur dhe financuar nga Swiss Agency for Development and Cooperation SDC, implementuar nga Helvetas Albania dhe mbështetur nga programi Bashki të Forta.

Mallakastër plani i menaxhimit të mbetjeve urbane

RAPORTI I JAVOR 23 - 27 Mars

Foto nga aktiviteti