Çertifikatë për transport mallrash për të tretë

  1. Ekstrakt i Q.K.R.-së.
  2. Formulari i kërkesës për aplikim për liçensë transporti
  3. Fotokopje e Çertifikatës së Kontrollit Teknik, për të gjitha mjetet
  4. Fotokopje e Lejës së Qarkullimit, për të gjitha mjetet
  5. Fotokopje e Siguracionit, për të gjitha mjetet
  6. Mandat-Pagesa
  7. Vërtetim nga zyra e Tatim-Taksave në Bashki, për shlyerjen e detyrimeve