Çertifikatë për transport mallrash për vete

  1. Çertifikatë e mëparshme transporti (nëse ka)
  2. Ekstrakt i Q.K.R.-së.
  3. Fotokopje e Çertifikates së Kontrollit Teknik, të mjetit
  4. Fotokopje e Lejës së Qarkullimit, të mjetit
  5. Fotokopje e Siguracionit, të mjetit
  6. Kopje e kontrates së punës (nëse pronari i mjetit është i punësuar te subjekti)
  7. Mandat-Pagesa
  8. Vërtetim nga zyra e Tatim-Taksave në Bashki, për shlyerjen e detyrimeve