Autorizim për tregtim me pakice të karburanteve

  1. Akti i kontrollit dhe leja e shfrytëzimit të lëshuar nga zyra e urbanistikes
  2. Autorizim për hyrje dalje në rrugë, lëshuar nga Bashkia Mallakastër
  3. Certifikatë e regjistrimit tatimor (Nipti)
  4. Certifikatën e kalibrimit te rezervuarëve të vendosur në stacion; lëshuar nga organet e metrologjisë
  5. Mandat-Pagesa
  6. Projekti teknologjik i depove dhe linjave, të miratuar nga organet e qeverisjes vendore
  7. Vendim i gjykatës për regjistrim si person juridik
  8. Vërtetim për kontrollin e objektit për respektimin e kushteve teknike, nga IQT