Dhënie burse për studim

 1. Çertifikatë e gjendjes familajre (nga Gjendja Civile)
 2. Deklarate për përberjen familjare së bashku me të ardhurat
 3. Kërkesë dërguar Këshillit të Bashkisë Mallakastër
 4. Vërtetim Banimi për kryefamiljarin
 5. Vërtetim nga dega e Sigurimeve Shoqerore për çdo person mbi 18- vjec
 6. Vërtetim nga Drejtoria e Ndihmës Ekonomike dhe përkujdesjes Shoqerore , për kryefamiljarin
 7. Vërtetim nga drejtoria e Tatim Taksave Mallakastër, se nuk ka biznes, për çdo përson mbi 18-vjec
 8.  Vërtetim nga seksioni i administrimit te tokes për kryefamiljarin
 9. Vërtetim nga Shkolla ku është i rregjistruar nxënesi ose student( dega, viti)
 10. Vërtetim nga Z.R.P.P. Mallakastër për përsonat mbi 18 vjeç që nuk disponon pronë/banesë
 11. Vërtetim nga Zyra Rajonale e Punesimit për çdo person të papunë mbi 18-vjeç
 12. Vërtetim page ( N.q.s janë në punë  pjestarët e familjes)