Kërkesë për transferim pronësie në bazë të VKM nr 608 datë 05.09.2012

  1. Çertifikatën e gjendjes familjare 10.08.198
  2. Kërkesë me shkrim nga vetë kerkuesi
  3. Plani i rilevimit të banesës
  4. Vërtetim nga hipoteka që banesa nuk është e regjistruar
  5. Vërtetim nga NQV