Liçensim si agjenci e transportit te udhëtareve

  1. Dëshmia e penalitetit  për administratorin e subjektit
  2. Ekstrakt i Q.K.R.-se.
  3. Formulari i kërkesës për aplikim për liçensw transporti
  4. Fotokopje e noterizuar e Certifikatës se Kompetenses Profesionale, te lëshuar nga D.P.SH.T.RR
  5. Fotokopje e noterizuar e Certifikatës së Pronësisë, ose kopjen e Kontratës së Qerase, për selinë
  6. Mandat-Pagesa
  7. Vërtetim nga banka për disponimin e 100 000 lekëve
  8. Vërtetim nga zyra e Tatim-Taksave ne Bashki, për shlyerjen e Detyrimeve