Licensim i agjencisë së transportit të udhëtareve me taksi

  1. Dëshmia e penalitetit për administratorin e subjektit
  2. Ekstrakt i Q.K.R.-se.
  3. Formulari i kërkesës për aplikim për liçensë transporti
  4. Fotokopje e noterizuar e Certifikatës së Kompetensës Profesionale, te lëshuar nga D.P.SH.T.RR
  5. Fotokopje e noterizuar e Certifikatës së Pronësisë, ose kopjen e Kontratës së Qerase, për selinë
  6. Mandat-Pagesa
  7. Vërtetim nga banka për disponimin e 30 000 lekeve + 15 000 leke/mjet
  8. Vërtetim nga zyra e Tatim-Taksave në Bashki, për shlyerjen e detyrimeve