Licensim në transportin e udhëtareve në linjë

 1. Dëshmia e penalitetit për administratorin e subjektit
 2. Ekstrakt i Q.K.R.-se.
 3. Formulari i kërkesës për aplikim për liçensë  transporti
 4. Fotokopje e Certifikatës se Kontrollit Teknik, për të gjitha mjetet
 5. Fotokopje e Lejës së Qarkullimit, për të gjitha mjetet
 6. Fotokopje e noterizuar e Certifikatës së Kompetenses Profesionale, të lëshuar nga D.P.SH.T.RR
 7. Fotokopje e Siguracionit, për të gjitha mjetet
 8. Kopje e Akt-Vlerësimit Teknik, për të gjitha mjetet
 9. Mandat-Pagesa
 10. Vërtetim nga banka për disponimin e 30 000 lekeve + 15 000 leke/mjet
 11. Vërtetim nga zyra e Tatim-Taksave në Bashki, për shlyerjen e detyrimeve