Klodjan Shehaj

Klodjan Shehaj
Partia Socialiste

Të dhënat  personale

 

Emri Atësi Mbiemri

Klodjan Vladimir Shehaj

Adresa(t)

Lagja ”5 Shkurti” Ballsh , Malllakastër , Shqipëri.

Telefon(at)

Cel. +355 69 44 13 0 31

E-mail

klodjanshehaj@yahoo.com

Kombësia

Shtetësia

Shqiptare

Shqiptare

Datëlindja

11/05/1982

Gjinia

Gjendja civile

Mashkull

I martuar

Edukimi dhe trainimi

 

Emri  i  shkollës

Universiteti ”Eqrem Çabej” Gjirokastër

Datat

2000 - 2004

Titulli  i  kualifikimit të  marrë

Shkencat e natyrës , Matematikë – Fizikë , Mësues i Matematikës dhe Fizikës me drejtim Matematikë

Lëndët  kryesore  dhe aftësitë  kryesore  të përfshira

Njohuri  të  përgjithshme rreth fushës së Matematikës , Fizikës dhe Informatikës

 

Emri  i  shkollës së Mesme

Shkolla e Mesme e Përgjithshme “Dervish  Hekali’’ Ballsh , Mallakastër

Datat

1996 - 2000.

Titulli  i  kualifikimit të marrë

Dëftesë e shkollës së Mesme.

Lëndët  kryesore  dhe aftësitë  kryesore  të përfshira

Njohuri bazë në lëndë të ndryshme

Emri  i  shkollës 8 Vjeçare

Datat

Titulli  i  kualifikimit të marrë

Lëndët  kryesore  dhe aftësitë  kryesore  të përfshira

Shkolla 8 Vjeçare “Ahmet Jazi’’ Greshicë , Mallakastër

1988 – 1996

Dëftesë e shkollës 8 Vjeçare

 

Njohuri bazë në lëndë të ndryshme

          Fushat e punësimit

  • Mësues , Gjimnazi “Dervish Hekali” Ballsh , 01 SHTATOR  2004 – 31 GUSHT 2010.
  • Mësues dhe drejtues në shkollën 9 Vjeçare dhe të Mesme , Shkolla jopublike “Odisea” Ballsh , 01 SHTATOR 2010 – 30 NËNTOR 2012
  • Mësues dhe drejtues në shkollën 9-vjeçare “Ngraçan” Mallakastër , 04 MARS 2013 – 09 PRILL 2013
  • Mësues në shkollën 9-vjeçare , Shkolla e Mesme e Bashkuar “Dervish Hekali” Hekal  , 03 SHKURT 2014 – 31 TETOR 2017
  • Drejtues , Shkolla 9 – vjeçare “5 Shkurti” – Ballsh , 01 NËNTOR 2017 E NË VAZHDIM

Trajnime , kualifikime e çertifikata vlerësimi

 

Data

2008

Emri dhe Lloji i Institutit Trajnues

Instituti i Kurrikulave dhe Trajnimit,Tiranë

Profili kryesor i trajnimit

Objektivat e arritjeve të nxënësve

                     Dëshmia e marrë

Çertifikatë vlerësimi me 1 kredit

 

Data

2008

Emri dhe Lloji i Institutit Trajnues

Qendra Trajnuese “ Agroni” Fier

Profili kryesor i trajnimit

Programi mësimor “Headëay” i gjuhës Angleze

                     Dëshmia e marrë

Çertifikatë vlerësimi me kredite

 

Data

2009

Emri dhe Lloji i Institutit Trajnues

Fondacioni “Abraham Linkoln” Tiranë

Profili kryesor i trajnimit

Kompjuter dhe Internet

                     Dëshmia e marrë

Çertifikatë IC3 vlerësimi me 93 pikë

 

Data

2009

Emri dhe Lloji i Institutit Trajnues

Instituti i Kurrikulave dhe Trajnimit,Tiranë

Profili kryesor i trajnimit

Seminar mbi aplikimin e TIK-ut në klasën e 10-të

                     Dëshmia e marrë

Çertifikatë vlerësimi me kredite

 

Data

2013

Emri dhe Lloji i Institutit Trajnues

Instituti ISSETI

Profili kryesor i trajnimit

Përdorimi i programeve kompjuterike në përgatitjen e demonstrimeve praktike

                     Dëshmia e marrë

Çertifikatë vlerësimi me 2 kredite

 

Data

2014

Emri dhe Lloji i Institutit Trajnues

Qendra Didaktike “Irisoft”,Tiranë

Profili kryesor i trajnimit

Plani vjetor lëndor i mësuesit në shkollën 9-vjeçare dhe të mesme

                     Dëshmia e marrë

Çertifikatë vlerësimi me 1 kredit

 

Data

2015

Emri dhe Lloji i Institutit Trajnues

Instituti ISSETI

Profili kryesor i trajnimit

Projektet kurrikulare lëndore në klasë dhe në shkollë

                     Dëshmia e marrë

Çertifikatë vlerësimi me 2 kredite

 

Data

2016

Emri dhe Lloji i Institutit Trajnues

Instituti I Zhvillimit të Arsimit (IZHA)

Profili kryesor i trajnimit

Kualifikimi Shkalla e Tretë (Fizikë AMU)

                     Dëshmia e marrë

Dëshmi Kualifikimi me rezultatin mirë (shkalla C)

 

Data

2017

Emri dhe Lloji i Institutit Trajnues

Ministria e Arsimit dhe Sportit (MAS)

Profili kryesor i trajnimit

Pasioni,vlerat dhe arritjet profesionale në përmbushjen e misionit të edukimit të nxënësve

                     Dëshmia e marrë

Çertifikatë

 

Data

Qershor 2014 – Qershor 2018

Emri dhe Lloji i Institutit Trajnues

Ministria e Arsimit Sportit dhe Rinisë (MASR)

Profili kryesor i trajnimit

Kurrikula me bazë kompetencat dhe risitë e saj

                     Dëshmia e marrë

Çertifikatë me 2 kredite

 

Data

Tetor 2019

Emri dhe Lloji i Institutit Trajnues

Ministria e Arsimit Sportit dhe Rinisë (MASR)/British Council/ASCAP

Profili kryesor i trajnimit

Prezantimi I aftësive kryesore të MKZP – së si dhe zhvillimit të drejtuesve.Baza e Micro : bit – Kodimi.Shkollat e Shekullit 21

                     Dëshmia e marrë

Çertifikatë me 1.5 kredite

 

Data

Nëntor 2019

Emri dhe Lloji i Institutit Trajnues

Ministria e Arsimit Sportit dhe Rinisë (MASR)/British Council/ASCAP

Profili kryesor i trajnimit

Zhvillimi i MKZP – së dhe përdorimi.bazë i Micro : bit.Baza e Micro : bit – Kodimi.Shkollat e Shekullit 21

                     Dëshmia e marrë

Çertifikatë me 2.5 kredite

 

Data

21.12.2019

Emri dhe Lloji i Institutit Trajnues

Shtëpia Botuese ‘’Albas’’

Profili kryesor i trajnimit

Mësimdhënia me kurrikulat e reja

                     Dëshmia e marrë

Çertifikatë

 

Data

07.04.2020

Emri dhe Lloji i Institutit Trajnues

Teach Pitch/Open Society Foundation for Albania/ASCAP

Profili kryesor i trajnimit

Mësuesi Dixhital

                     Dëshmia e marrë

Çertifikatë trajnimi online

 

Data

2019 - 2021

Emri dhe Lloji i Institutit Trajnues

ASCAP

Profili kryesor i trajnimit

Planifikimi I kurrikulës dhe Vlerësimi I të nxënit

                     Dëshmia e marrë

Çertifikatë me 1 kredit

 

Data

2020 - 2021

Emri dhe Lloji i Institutit Trajnues

ASCAP

Profili kryesor i trajnimit

Vlerësimi I shkollës

                     Dëshmia e marrë

Çertifikatë me 1.5 kredite

 

Data

2020 - 2021

Emri dhe Lloji i Institutit Trajnues

ASCAP

Profili kryesor i trajnimit

Dëshmi Kualifikimi Kategoria e dytë (II)

                     Dëshmia e marrë

Çertifikatë me rezultatin B (Shumë mire) – Mësues Specialist

 

Data

30.07.2021

Emri dhe Lloji i Institutit Trajnues

ASCAP

Profili kryesor i trajnimit

Sistemi I Parandalimit të hershëm të Braktisjes Shkollore

                     Dëshmia e marrë

Çertifikatë me 1 kredit

 

Data

  Shtator 2021

Emri dhe Lloji i Institutit Trajnues

Ministria e Arsimit Sportit dhe Rinisë (MASR)/British Council/ASCAP

Profili kryesor i trajnimit

Prezantimi I aftësive kryesore të MKZP – së si dhe zhvillimit të drejtuesve.

                     Dëshmia e marrë

Çertifikatë me 1.5 kredite

 

Data

21.01.2023 - 23.01.2023

Emri dhe Lloji i Institutit Trajnues

Qendra Faik Konica

Profili kryesor i trajnimit

Zbatimi i kompetencës dixhitale në mësimdhënie dhe integrimi lëndor

                     Dëshmia e marrë

Çertifikatë me 1 kredit

Aftësitë  dhe  kompetencat vetjake

 

Gjuhë(t) amtare

Shqip

 

 

Gjuhë  të  tjera

Anglisht , Frëngjisht , Italisht

 

 

Aftësi shoqërore

Aftësi korrekte në respektimin e kodit etik,moral dhe ligjor që ndërtojnë një marrëdhënie bashkëpunimi të institucioneve ku jam ndodhur.

Aftësi organizative

Mendoj që e njoh mentalitetin e njerëzve.Përshtatem dhe organizoj shumë mire situatat konkrete ku jam ndodhur.

Aftësitë dhe kompetencat  teknike

Kam aftësi të mira në përdorimin e programeve të paketës Microsoft Office.

 

Patenta

Unë zotëroj patentë të klasit B.