ANKETIMI PËR VLERËSIMIN E PUNËS SË KËSHILLIT TË BASHKISË MALLAKASTER PËR VITIN 2020