Drejtor Drejtorie në Drejtorinë e Mjedisit

16 Maj 2018

                                         

 NJËSIA E MENAXHIMIT TË BURIMEVE NJERËZORE

 

                                      

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE  NGRITJE NË DETYRË  DHE PRANIM NGA JASHTE NË KATEGORINË E MESME DREJTUESE

 

“Drejtor i  Drejtorisë  së Mjedisit”

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe III, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Mallakaster  shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të ngritjes në detyrë për pozicionin:

 

1.   Drejtor Drejtorie në Drejtorinë e Mjedisit, Klasifikuar - Kategoria: II-b

 

Pozicioni më sipër, i ofrohet fillimisht nëpunësve civilë të së njëjtës kategori për proçedurën e lëvizjes paralele! Vetëm në rast se në përfundim të proçedurës së lëvizjes paralele, rezulton se ky pozicion është ende vakant, ai është i vlefshëm për konkurimin nëpërmjet procedurës së ngritjes në detyrë.

 

PËR TË DY PROCEDURAT (NGRITJE NË DETYRË DHE PRANIM ) APLIKOHET NË TË NJËJTËN KOHË!

 

Afati për dorëzimin e dokumentave për:

LËVIZJE PARALELE     28.05.2018

 

 

Afati për dorëzimin e dokumentave për:

NGRITJE NË DETYRË  DHE PRANIM NGA JASHTE NE SHERBIMIN CIVIL   

04.06.2018

 

          

- DETYRAT KRYESORE

 

 Drejtoria e Mjedisit

  

(i)Misioni

 • Ka per qellim menaxhimin siguron perputhshmerine e politikave te ndjekura  nga Bashkia Mallakaster ne ushtrimin e funksioneve  dhe veprimtarisë së saj me kuadrin ligjor të Republikës së Shqiperisë Mbështet dhe siguron bazën ligjore  mbi cështjët që kërkohen për tu trajtuar në ushtrimin e funksioneve dhe kryerjen e detyrave të të gjitha strukturave të Bashkisë Mallakastër
 • Zbatimi dhe respektimi i ligjit  për cdo qeverisjeë dhe kontrollin e fondit pyjor, kullotave, mjedisit natyrore, të flores dhe të faunes së egër, bimeve mjekesore e të burimeve të tjera pyjore e jo pyjore .

 

(ii)Detyrat

 

Drejtor i Drejtorisë

 1. Është pozicion I shërbimit civil
 2. I raporton kryetarit të bashkisë
 3. Harton planin e punës së drejtorisë
 4. Bën vlerësimin e vartësve (përgjegjësave të Sektorit )
 5. Drejtori është përgjegjës për përcaktimin e objektivave dhe planifikimin e veprimtarisë së drejtorisë;
 6. udhëzon stafin në përmbushjen e aktiviteteve të përditshme
 7. koordinon me përgjegjësat e sektorit për cështjet dhe problemet që dalin si dhe për koorespodencën zyrtare
 8. koordinon   drejtpërdrejt   veprimtarinë   e   tyre;
 9. siguron që veprimtaria të jetë në përputhje me legjislacionin;
 10. Zgjidh probleme lidhur me aktivitetet e përditshme që ndikojnë në arritjen e rezultateve të drejtorisë.
 11. Vendimmarrja   është Konstante, në përputhje me aktivitetin, misionin dhe detyrat e e drejtorisë.

                                                                                   

                                           

 

LËVIZJA PARALELE

 

Kanë të drejtë të aplikojnë për këtë procedurë vetëm nëpunësit civilë të së njëjtës kategori, në të gjitha insitucionet pjesë e shërbimit civil.

 

1.1   KUSHTET PËR LËVIZJEN PARALELE DHE KRITERET E VEÇANTA

 

 

Kandidatët duhet të plotësojnë kushtet për lëvizjen paralele si vijon:

a- Të jenë nëpunës civilë të konfirmuar, brenda së njëjtës kategori II-b b- Të mos kenë masë disiplinore në fuqi;

c- Të kenë të paktën vlerësimin e fundit “mirë” apo “shumë mirë”.

 

Kandidatët duhet të plotësojnë kërkesat e posaçme si vijon:

a- Të zotërojnë diplomë të nivelit "Master Shkencor" ne Inxhinieri Mjedisi;

b- Të kenë të paktën 5 vjet përvojë pune ne administraten shteterore vendore.

1.2   DOKUMENTACIONI, MËNYRA DHE AFATI I DORËZIMIT

 

Kandidatët që aplikojnë duhet të dorëzojnë dokumentat si më poshtë:

a - Jetëshkrim

b - Fotokopje të diplomës (përfshirë edhe diplomën Bachelor). Për diplomat e marra jashtë

Republikës së Shqipërisë të përcillet njehsimi nga Ministria e Arsimit dhe e Sportit;

c - Fotokopje të librezës së punës (të gjitha faqet që vërtetojnë eksperiencën në punë);

d - Fotokopje të letërnjoftimit (ID);

e - Vërtetim të gjendjes shëndetësore;

f - Vetëdeklarim të gjendjes gjyqësore;

g - Vlerësimin e fundit nga eprori direkt;

h - Vërtetim nga institucioni që nuk ka masë disiplinore në fuqi;

i - Çdo dokumentacion tjetër që vërteton trajnimet, kualifikimet, arsimin shtesë, vlerësimet pozitive apo të tjera të përmendura në jetëshkrimin tuaj;

Aplikimi dhe dorëzimi i të gjitha dokumenteve të cituara më sipër, do të bëhen dorazi prane

Njesise se Menaxhimit te Burimeve Njerezore

 

Aplikimi dhe dorëzimi i dokumentave  për lëvizjen paralele duhet të bëhet brenda datës: 28.05.2018

 

1.3   REZULTATET PËR FAZËN E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Në datën 31.05.2018 Bashkia Mallakastër do të shpallë në faqen zyrtare të internetit dhe në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”, listën e kandidatëve që plotësojnë kushtet dhe kërkesat e posaçme për procedurën e lëvizjes paralele, si dhe datën, vendin dhe orën e saktë kur do të zhvillohet intervista.

 

 

Në të njëjtën datë kandidatët që nuk plotësojnë kushtet e lëvizjes paralele dhe kërkesat e posaçme do të njoftohen individualisht nga Njesia e Menaxhinit te Burimeve Njerezore për shkaqet e moskualifikimit (nëpërmjet adresës së e-mail).

 

Kandidatet te cilet  rezultojne te pakualifikuar brenda 3 (tre) diteve  nga shpallja e listes paraprake te verifikimit te kandidateve, ne daten 04.06.2018 kane te drejte te paraqesin ankesat e tyre ne njesine e menaxhimit te burimeve njerezore. Brenda 5 (pese) dite pune nga data e paraqitjes se ankeses  me date 11.06.2018  njesia e menaxhimit te burimeve

njerezore u kthen pergjigje kandidateve te pakualifikuar.

 

 

1.4   FUSHAT E NJOHURIVE, AFTËSITË DHE CILËSITË MBI TË CILAT DO TË ZHVILLOHET INTERVISTA

 

Kandidatët do të testohen në lidhje me:

 1. Ligji 139/2015  Për vetëqeverisjen vendore:“ ;
 2. Ligji për "Shpalljen e Moratoriumit të Fondit Pyjor në Republikën e Shqipërisë" 
 3. Ligji për "Administrimin e Fondit Pyjor dhe Kullosor Kombëtar në Republikën e Shqipërisë"
 4. Ligji Nr. 9385, datë 4.5.2005 "Për pyjet dhe shërbimin pyjor" i ndryshuar
 5. Ligji nr. 10448, datë 14.7.2011 "Për Lejet e Mjedisit"
 6. Ligji Nr.10440, datë 07.07.2011 "Për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis"
 7. Ligji Nr.9587, datë 20.07.2006 "Për mbrojtjen e biodiversitetit"
 8. Ligj nr. 68/201 4për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 9587, datë 20.7.2006, “për mbrojtjen e biodiversitetit”, të ndryshua
 9. Nëpunësin civil”152/2013 i ndryshuar
 10. ligj nr.10431, datë 9.6.2011 “Për mbrojtjen e mjedisit”

 

 

 

1.5   MËNYRA E VLERËSIMIT TË KANDIDATËVE

Kandidatët do të vlerësohen në lidhje me dokumentacionin e dorëzuar:

Kandidatët do të vlerësohen për përvojën, trajnimet apo kualifikimet e lidhura me fushën, si dhe çertifikimin pozitiv ose për vlerësimet e rezultateve individale në punë në rastet kur procesi i çertifikimit nuk është kryer. Totali i pikeve për këtë vlerësim është 40 pikë ,i ndare ne:

Ø   20 pike pervoja;

Ø   10 pike trajnime ose kualifikime te lidhur me  fushen perkatese

Ø   10 pike vlersim pozitiv

Kandidatët gjatë intervistës së strukturuar me gojë do të vlerësohen në lidhje me:

a - Njohuritë, aftësitë, kompetencën në lidhje me përshkrimin e pozicionit të punës;

b - Eksperiencën e tyre të mëparshme;

c - Motivimin, aspiratat dhe pritshmëritë e tyre për karrierën;

Totali i pikëve për këtë vlerësim është 60 pikë.

1.6   DATA E DALJES SË REZULTATEVE TË KONKURIMIT DHE MËNYRA E KOMUNIKIMIT

Në përfundim të vlerësimit të kandidatëve, Njesia e Menaxhimit te Burimeve Njerezore do të shpallë fituesin në faqen zyrtare dhe në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”. Të gjithë kandidatët pjesëmarrës në këtë procedurë do të njoftohen individualisht në mënyrë elektronike nga Njesia e Menaxhimit te Burimeve Njerezore, për rezultatet  (nëpërmjet

adresës së e-mail).

2    NGRITJA NE DETYRE

Vetëm në rast se pozicioni i renditur në fillim të kësaj shpalljeje, në përfundim të procedurës së lëvizjes paralele, rezulton se është ende vakant, ai është i vlefshëm për konkurimin nëpërmjet procedurës së ngritjes në detyrë. Këtë informacion do ta merrni në faqen zyrtare te Bashkise Mallakaster.

Për këtë procedurë kanë të drejtë të aplikojnë vetëm nëpunësit civilë të një kategorie paraardhëse (vetëm një kategori më e ulët), të punësuar në të njëjtin apo në një institucion tjetër të shërbimit civil, që plotësojnë kushtet për ngritjen në detyrë dhe kërkesat e veçanta për vendin e lirë.

2.1   KUSHTET QË DUHET TË PLOTËSOJË KANDIDATI NË PROCEDURËN E NGRITJES NË DETYRË DHE KRITERET E VEÇANTA

Kushtet që duhet të plotësojë kandidati në procedurën e ngritjes në detyrë janë:

a- Të jetë nëpunës civil i konfirmuar, brenda kategorisë II-b;

b- Të mos ketë masë disiplinore në fuqi;

c- Të ketë të paktën vlerësimin e fundit “mirë” apo “shumë mirë”.

Kandidatët duhet të plotësojnë kriteret e veçanta si vijon:

 • Të zotërojnë diplomë të nivelit "Master Shkencor" në Inxhinieri Mjedisi
 •  Të kenë të paktën 5 vjet përvojë pune ne administraten shteterore vendore;

 

2.2   DOKUMENTACIONI, MËNYRA DHE AFATI I DORËZIMIT

Kandidatët që aplikojnë duhet të dorëzojnë dokumentat si më poshtë:

a - Jetëshkrim

b - Fotokopje të diplomës (përfshirë edhe diplomën Bachelor). Për diplomat e marra jashtë

Republikës së Shqipërisë të përcillet njehsimi nga Ministria e Arsimit dhe e Sportit;

c - Fotokopje të librezës së punës (të gjitha faqet që vërtetojnë eksperiencën në punë);

d - Fotokopje të letërnjoftimit (ID);

e - Vërtetim të gjendjes shëndetësore;

f - Vetëdeklarim të gjendjes gjyqësore;

g - Vlerësimin e fundit nga eprori direkt;

h - Vërtetim nga institucioni që nuk ka masë disiplinore në fuqi;

i - Çdo dokumentacion tjetër që vërteton trajnimet, kualifikimet, arsimin shtesë, vlerësimet pozitive apo të tjera të përmendura në jetëshkrimin tuaj;

 

Dorëzimi i të gjitha dokumenteve të cituara më sipër, do të bëhen dorazi prane Njesise se

Menaxhimit te Burimeve Njerezore brenda datës: 04.06.2018

 

2.3   REZULTATET PËR FAZËN E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Në datën 18.06.2018 ,Njesia e Menaxhimit te Burimeve Njerezore do të shpallë në faqen zyrtare të Bashkise dhe në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”, listën e kandidatëve që plotësojnë kushtet dhe kërkesat e posaçme për procedurën e ngritjes në detyrë si dhe datën, vendin dhe orën e saktë ku do të zhvillohet testimi me shkrim dhe intervista.

Në të njëjtën datë kandidatët që nuk i plotësojnë kushtet dhe kriteret e veçanta për procedurën e ngritjes në detyrë do të njoftohen individualisht në mënyrë elektronike nga Njesia e Menaxhimit te Burimeve Njerezore, për shkaqet e moskualifikimit  (nëpërmjet adresës së e-mail).

Brenda 5 diteve kalendarike nga data e e shpalljes se listes kandidatet e pakualifikuar kane te drejte te paraqesin ankese prene Njesise se menaxhimit te burimeve njerezore deri me

date 25.06.2018. Ankuesi merr pergjigje brenda dates 02.07.2018.

 

2.4   FUSHAT E NJOHURIVE, AFTËSITË DHE CILËSITË MBI TË CILAT DO TË ZZHVILLOHET INTERVISTA

 

Kandidatët do të vlerësohen në lidhje me:

 1. Ligji 139/2015  Për vetëqeverisjen vendore:“ ;
 2. Ligji për "Shpalljen e Moratoriumit të Fondit Pyjor në Republikën e Shqipërisë" 
 3. Ligji për "Administrimin e Fondit Pyjor dhe Kullosor Kombëtar në Republikën e Shqipërisë"
 4. Ligji Nr. 9385, datë 4.5.2005 "Për pyjet dhe shërbimin pyjor" i ndryshuar
 5. Ligji nr. 10448, datë 14.7.2011 "Për Lejet e Mjedisit"
 6. Ligji Nr.10440, datë 07.07.2011 "Për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis"
 7. Ligji Nr.9587, datë 20.07.2006 "Për mbrojtjen e biodiversitetit"
 8. Ligj nr. 68/201 4për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 9587, datë 20.7.2006, “për mbrojtjen e biodiversitetit”, të ndryshua
 9. Nëpunësin civil”152/2013 i ndryshuar
 10. ligj nr.10431, datë 9.6.2011 “Për mbrojtjen e mjedisit”

 

 

Kandidatët gjatë intervistës së strukturuar me gojë do të vlerësohen në lidhje me:

- Njohuritë, aftësitë, kompetencën në lidhje me përshkrimin e pozicionit të punës;

- Eksperiencën e tyre të mëparshme;

- Motivimin, aspiratat dhe pritshmëritë e tyre për karrierën.

2.5   MËNYRA E VLERËSIMIT TË KANDIDATËVE

 

Ø   Vlersimi me shkrim ,deri ne 40 pike;

 

Ø   Dokumentat e dorezuara, deri ne 20 pike;

 

Ø   Intervista e strukturuar, deri ne 40 pike;

 

 

2.6   DATA E DALJES SË REZULTATEVE TË KONKURIMIT DHE MËNYRA E KOMUNIKIMIT

 

Komisioni i Ngritjes ne detyre  brenda 24 (njëzet e katër) orëve,

 

I ve ne dispozicion  listen e fituesve, Njesise se Menaxhimit te Burimeve Njerezore. Kandidatet pavarsisht te drejtes per tu ankuar ne Gjykaten administrative kane te drejte te bejne ankim me shkrim brenda 3 diteve kalendarike nga data e njoftimit individual per rezultatin e vleresimit. Ankuesi merr pergjigje brenda 5 diteve kalendarike nga data e

perfundimit te afatit te ankimit.

 

-    në faqen zyrtare të Bashkisë  Mallakaster

-    ne stenden e informimit publik te Bashkise Mallakaster.

-    Sherbimin kombetare te punesimit

3   PPR PRANIM NGA JASHTE AN

Vetëm në rast se pozicioni i renditur në fillim të kësaj shpalljeje, në përfundim të procedurës së lëvizjes paralele dhe ngritjes në detyre rezulton se është ende vakant, ai është i vlefshëm për konkurimin nëpërmjet procedurës së pranimit në Shërbimin Civil. Këtë informacion do ta merrni në faqen zyrtare te Bashkise Mallakaster.

 

 

 

Për këtë procedurë kanë të drejtë të aplikojnë vetëm nëpunësit civilë të një kategorie paraardhëse (vetëm një kategori më e ulët), të punësuar në të njëjtin apo në një institucion tjetër të shërbimit civil, që plotësojnë kushtet për pranim nga jashtë  dhe kërkesat e veçanta për vendin e lirë.

2.1   KUSHTET QË DUHET TË PLOTËSOJË KANDIDATI NË PROCEDURËN E PRANIMIT NGA JASHTE  DHE KRITERET E VEÇANTA

Kushtet që duhet të plotësojë kandidati në procedurën e Pranimit nga jashtë janë:

a- Të jetë nëpunës civil i konfirmuar, brenda kategorisë II-b;

b- Të mos ketë masë disiplinore në fuqi;

c- Të ketë të paktën vlerësimin e fundit “mirë” apo “shumë mirë”.

 

 

 

Kandidatët duhet të plotësojnë kriteret e veçanta si vijon:

 • Të zotërojnë diplomë të nivelit "Master Shkencor" në Inxhinieri Mjedisi
 •  Të kenë të paktën 5 vjet përvojë pune ne administraten shteterore vendore;

 2.2   DOKUMENTACIONI, MËNYRA DHE AFATI I DORËZIMIT

Kandidatët që aplikojnë duhet të dorëzojnë dokumentat si më poshtë:

a - Jetëshkrim

b - Fotokopje të diplomës (përfshirë edhe diplomën Bachelor). Për diplomat e marra jashtë

Republikës së Shqipërisë të përcillet njehsimi nga Ministria e Arsimit dhe e Sportit;

c - Fotokopje të librezës së punës (të gjitha faqet që vërtetojnë eksperiencën në punë);

d - Fotokopje të letërnjoftimit (ID);

e - Vërtetim të gjendjes shëndetësore;

f - Vetëdeklarim të gjendjes gjyqësore;

g - Vlerësimin e fundit nga eprori direkt;

h - Vërtetim nga institucioni që nuk ka masë disiplinore në fuqi;

i - Çdo dokumentacion tjetër që vërteton trajnimet, kualifikimet, arsimin shtesë, vlerësimet pozitive apo të tjera të përmendura në jetëshkrimin tuaj;

 

Dorëzimi i të gjitha dokumenteve të cituara më sipër, do të bëhen dorazi prane Njesise se

Menaxhimit te Burimeve Njerezore brenda datës: 04.06.2018

 

2.3   REZULTATET PËR FAZËN E VERIFIKIMIT PARAPRAK

 

Në datën 18.06.2018 ,Njesia e Menaxhimit te Burimeve Njerezore do të shpallë në faqen zyrtare të Bashkise dhe në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”, listën e kandidatëve që plotësojnë kushtet dhe kërkesat e posaçme për procedurën e ngritjes në detyrë si dhe datën, vendin dhe orën e saktë ku do të zhvillohet testimi me shkrim dhe intervista.

 

Në të njëjtën datë kandidatët që nuk i plotësojnë kushtet dhe kriteret e veçanta për procedurën e ngritjes në detyrë do të njoftohen individualisht në mënyrë elektronike nga Njesia e Menaxhimit te Burimeve Njerezore, për shkaqet e moskualifikimit  (nëpërmjet adresës së e-mail).

Brenda 5 diteve kalendarike nga data e e shpalljes se listes kandidatet e pakualifikuar kane te drejte te paraqesin ankese prene Njesise se menaxhimit te burimeve njerezore deri me

date 25.06.2018. Ankuesi merr pergjigje brenda dates 02.07.2018.

 

2.4   FUSHAT E NJOHURIVE, AFTËSITË DHE CILËSITË MBI TË CILAT DO TË ZZHVILLOHET INTERVISTA

 

Kandidatët do të testohen me shkrim  me date në lidhje me

 

Kandidatët do të vlerësohen në lidhje me:

 1. Ligji 139/2015  Për vetëqeverisjen vendore:“ ;
 2. Ligji për "Shpalljen e Moratoriumit të Fondit Pyjor në Republikën e Shqipërisë" 
 3. Ligji për "Administrimin e Fondit Pyjor dhe Kullosor Kombëtar në Republikën e Shqipërisë"
 4. Ligji Nr. 9385, datë 4.5.2005 "Për pyjet dhe shërbimin pyjor" i ndryshuar
 5. Ligji nr. 10448, datë 14.7.2011 "Për Lejet e Mjedisit"
 6. Ligji Nr.10440, datë 07.07.2011 "Për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis"
 7. Ligji Nr.9587, datë 20.07.2006 "Për mbrojtjen e biodiversitetit"
 8. Ligj nr. 68/201 4për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 9587, datë 20.7.2006, “për mbrojtjen e biodiversitetit”, të ndryshua
 9. Nëpunësin civil”152/2013 i ndryshuar
 10. ligj nr.10431, datë 9.6.2011 “Për mbrojtjen e mjedisit”

 

 

Kandidatët gjatë intervistës së strukturuar me gojë do të vlerësohen në lidhje me:

- Njohuritë, aftësitë, kompetencën në lidhje me përshkrimin e pozicionit të punës;

- Eksperiencën e tyre të mëparshme;

- Motivimin, aspiratat dhe pritshmëritë e tyre për karrierën.

2.5   MËNYRA E VLERËSIMIT TË KANDIDATËVE

 

 

 

 

Ø   Vlersimi me shkrim ,deri ne 40 pike;

 

Ø   Dokumentat e dorezuara, deri ne 20 pike;

 

Ø   Intervista e strukturuar, deri ne 40 pike;

 

 

2.6   DATA E DALJES SË REZULTATEVE TË KONKURIMIT DHE MËNYRA E KOMUNIKIMIT

 

 

 

Komisioni i Ngritjes ne detyre  brenda 24 (njëzet e katër) orëve,

 

I ve ne dispozicion  listen e fituesve, Njesise se Menaxhimit te Burimeve Njerezore. Kandidatet pavarsisht te drejtes per tu ankuar ne Gjykaten administrative kane te drejte te bejne ankim me shkrim brenda 3 diteve kalendarike nga data e njoftimit individual per rezultatin e vleresimit. Ankuesi merr pergjigje brenda 5 diteve kalendarike nga data e

perfundimit te afatit te ankimit.

 

-    në faqen zyrtare të Bashkisë  Mallakaster

-    ne stenden e informimit publik te Bashkise Mallakaster.

-    Sherbimin kombetare te punesimit

 

 

 

 

 

 

 

Per sqarime te metejshme mund te kontaktoni ne :

 

e-mail :   mshehaj@bashkiamallakaster.gov.al

 

NJESIA E MENAXHIMIT TE BURIMEVE NJEREZORE

BASHKIA MALLAKASTER

Marjola Shehaj