Drejtor i  Drejtorisë  së  Planifikimit  dhe  Zhvillimit  të Territorit

16 Maj 2018

NJËSIA E MENAXHIMIT TË BURIMEVE NJERËZORE

 

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE  NGRITJE NË DETYRË  DHE PRANIM NGA JASHTE NË KATEGORINË E MESME DREJTUESE

 

“Drejtor i  Drejtorisë  së  Planifikimit  dhe  Zhvillimit  të Territorit”

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe III, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Mallakastër shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të ngritjes në detyrë për pozicionin:

 

1.   Drejtor Drejtorie në Drejtorinë e Planifikimit dhe Zhvillimit te Territorit , Klasifikuar - Kategoria: II-b

 

Pozicioni më sipër, i ofrohet fillimisht nëpunësve civilë të së njëjtës kategori për proçedurën e lëvizjes paralele! Vetëm në rast se në përfundim të proçedurës së lëvizjes paralele, rezulton se ky pozicion është ende vakant, ai është i vlefshëm për konkurimin nëpërmjet procedurës së ngritjes në detyrë.

 

PËR TË DY PROCEDURAT (NGRITJE NË DETYRË DHE PRANIM ) APLIKOHET NË TË NJËJTËN KOHË!

 

Afati për dorëzimin e dokumentave për:

LËVIZJE PARALELE     28.05.2018

 

Afati për dorëzimin e dokumentave për:

NGRITJE NË DETYRË  DHE PRANIM NGA JASHTE NE SHERBIMIN CIVIL   

04.06.2018

DETYRAT KRYESORE

Ø   merr nisma për hartimin e projekteve duke përfshirë standardet dhe kushtet teknike përkatëse;

Ø  përcakton standardet dhe rregullat për hartimin dhe zbatimin e projekteve dhe

planeve vendore dhe planeve të detajuara vendore;

Ø  ndërton  udhëzuesin/  metodologjinë  për  hartimin  e  detyrës  së  projektimit  për

rehabilitimin e hapësirave publike nëpërmjet standardizimit;

Ø   mbikëqyr hartimin e detyrës së projektimit për rehabilitimin e hapësirave publike;

Ø  siguron njohjen me linjat e zhvillimit të caktuara nga plani vendor.

Ø  vrojtimi  i  "tructur   urbane,  sociale,  ekonomike,  kulturore  te  Mallakastrës  dhe evidentimi i ndryshimeve të kushteve, nëpërmjet grumbullimit të informacionit nga

zyrat përgjegjëse, "truct dhe jashtë Bashkisë;

Ø  mobilizimi dhe koordinimi i pjesëmarrjes së sektoreve të ndryshme të Bashkisë,

grupeve të interesit, në proceset e planifikimit territorial;

Ø  marrja pjesë në proceset që formulojnë politikat sektoriale në lidhje me zhvillimin

territorial (politika mjedisore, politika ofrimi shërbimesh, politika sociale, politika strehimi, kulturore etj)

Ø  identifikimi  i  potencialeve  për  zhvillimin  urban  të  një  "tructure  te  caktuar,

propozimi  për  funksionimin  më  të  "tru  të  territorit,  akomodimi  i  funksioneve publike nëpërmjet hartimit të komponentëve të planifikimit territorial, si   tructu përgjithshëm vendor, detyra projektimi, linja guide zhvillimi

Ø    paraqitja e instumenteve të planifikimit territorial përpara organeve kompetente

për  miratimin  e  tyre,  reflektimi  i  sugjerimeve  të  mundshme  dhe  përgatitja  e produktit final;

Ø  promovimi në "truct i zgjidhjeve të ofruara me anë të planifikimit territorial: plan i

përgjithshëm vendor, linja guide zhvillimi, përgatitja e materialeve informuese etj.

Ø  dhënia e përgjigjeve ligjore dhe teknike si dhe përpunimi i propozimeve lidhur me

trajtimin  e  çështjeve  të  ndryshme  me  karakter  "tructures"l  dhe  teknik  sipas fushave që mbulon drejtoria

Ø    siguron dhe mbikëqyr procesin e hartimit të planeve të detajuara vendore , si kur

hartohen nga vetë institucioni ashtu edhe kur hartohen nga subjekte të tjera të interesuara sipas parashikimeve ligjore;

 

Ø  krijon një "truct grumbullimi dhe katalogimi të informacionit rreth nevojave për

 

vepra/ objekte të interesit "truct në Mallakastër;

Ø   siguron/ mbikëqyr procesin e grumbullimit eseve analitike dhe vlerësuese të nevojave;

Ø  harton  metodologjinë  për  realizimin  e  projekteve  të  rehabilitimit  të  hapësirave

publike;

Ø   mbikëqyr procesin e hartimit të projekteve të rehabilitimit të hapësirave publike;

Ø   siguron njohjen me "tructur dhe kërkesat e sektorit privat;

Ø   organizon punën për detyrat e projektimit për projektet e realizuara nga te tretët

Ø  siguron përgatitjen dhe grumbullimin e normave të projektimit;

Ø  harton  metodologjinë  e  vlerësimit  të  projekteve  duke  vlerësuar  opsionet  nga pikëpamja e kostos, kohës së realizimit, cilësisë dhe impaktit;

Ø  siguron dhe harton dokumentat për lejet për veprat publike;

Ø     plotëson  nevojat për planvendosje të ndryshme si sheshe, rrugë, lulishte, si dhe azhornime të linjave elektrike, kanalizimeve të ujrave të bardha, pusetave etj;

Ø  përpunon  materialet e ardhura nga ZVRPP-ja, statusi juridik i pronave, si dhe ai

hartografik,

Ø  bashkëpunim me Specialistin e Teknologjisë së informacionit, saktëson programet e nevojshme për mbajtjen e të dhënave dhe përgatitjen e përpunimin e hartave bazuar në programet bashkëkohore të GIS dhe kujdeset per rinovimin dhe mirëmbajtjen e tyre;

Ø  bashkëpunon për kryerjen e studimeve dhe vlerësimeve për zhvillimet në tructure dhe ofrimit të informacionit dhe statistikave strukurave përkatëse, palëve të interesuara dhe publikut.

Ø    shqyrton e vlerëson kërkesat për lejimin e kryerjes së punimeve për zhvillimin e

tokës ose të "tructures në të, kryen kontrollin e gjithë dokumentacionit tekniko- ligjor dhe projektit të zbatimit që përmban dosja e aplikuar në përputhje me përcaktimet  e detyrueshme  të  politikave  të  hartuara,  planeve  e rregulloreve  të miratuara dhe legjislacionit në fuqi.

Ø  shqyrton  e  vlerëson  kërkesat  dhe  dokumentacionin  teknik  e  juridik  për  leje

      punimesh, të individëve dhe subjekteve shtetërore e private, të interesuar;

Ø   vlerëson dhe kontrollon dokumentacionin teknik, që shoqëron aplikimin dhe jep me

shkrim vlerësimin për to;

 

Ø     mbledh  informacionin  e  nevojshëm  për  zonën  që  kërkohet  të  zhvillohet  dhe

instrumentet e nevojshëm të planifikimit, Planin e Përgjithshëm Vendor, Planin e Detajuar Vendor, dhe bën përputhshmërinë e kërkesës për leje punimesh, me instrumentat e planifikimit të territorit dhe rregulloret përkatëse;

Ø  kryen  kontrollin  e  përputhshmërisë  së  planit  të  vendosjes  së  ndërtimit,  me

instrumentat  e  planifikimit  në  bazë  të  rregullave,  kushteve  dhe  normave  të zhvillimit;

 

Kanë të drejtë të aplikojnë për këtë procedurë vetëm nëpunësit civilë të së njëjtës kategori, në të gjitha insitucionet pjesë e shërbimit civil.

 

1.1   KUSHTET PËR LËVIZJEN PARALELE DHE KRITERET E VEÇANTA

 

 

Kandidatët duhet të plotësojnë kushtet për lëvizjen paralele si vijon:

a- Të jenë nëpunës civilë të konfirmuar, brenda së njëjtës kategori II-b b- Të mos kenë masë disiplinore në fuqi;

c- Të kenë të paktën vlerësimin e fundit “mirë” apo “shumë mirë”.

 

Kandidatët duhet të plotësojnë kërkesat e posaçme si vijon:

a- Të zotërojnë diplomë të nivelit "Master Shkencor" ne Inxhinieri Ndertimi, Arkitektur;

 

b- Të kenë të paktën 5 vjet përvojë pune ne administraten shteterore vendore.

 

1.2   DOKUMENTACIONI, MËNYRA DHE AFATI I DORËZIMIT

 

Kandidatët që aplikojnë duhet të dorëzojnë dokumentat si më poshtë:

a - Jetëshkrim

b - Fotokopje të diplomës (përfshirë edhe diplomën Bachelor). Për diplomat e marra jashtë

Republikës së Shqipërisë të përcillet njehsimi nga Ministria e Arsimit dhe e Sportit;

c - Fotokopje të librezës së punës (të gjitha faqet që vërtetojnë eksperiencën në punë);

d - Fotokopje të letërnjoftimit (ID);

e - Vërtetim të gjendjes shëndetësore;

f - Vetëdeklarim të gjendjes gjyqësore;

g - Vlerësimin e fundit nga eprori direkt;

h - Vërtetim nga institucioni që nuk ka masë disiplinore në fuqi;

i - Çdo dokumentacion tjetër që vërteton trajnimet, kualifikimet, arsimin shtesë, vlerësimet pozitive apo të tjera të përmendura në jetëshkrimin tuaj;

 

Aplikimi dhe dorëzimi i të gjitha dokumenteve të cituara më sipër, do të bëhen dorazi prane

Njesise se Menaxhimit te Burimeve Njerezore

 

Aplikimi dhe dorëzimi i dokumentave  për lëvizjen paralele duhet të bëhet brenda datës: 28.05.2018

 

1.3   REZULTATET PËR FAZËN E VERIFIKIMIT PARAPRAK

 

Në datën 31.05.2018 Bashkia Mallakastër do të shpallë në faqen zyrtare të internetit dhe në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”, listën e kandidatëve që plotësojnë kushtet dhe kërkesat e posaçme për procedurën e lëvizjes paralele, si dhe datën, vendin dhe orën e saktë kur do të zhvillohet intervista.

Në të njëjtën datë kandidatët që nuk plotësojnë kushtet e lëvizjes paralele dhe kërkesat e posaçme do të njoftohen individualisht nga Njesia e Menaxhinit te Burimeve Njerezore për shkaqet e moskualifikimit (nëpërmjet adresës së e-mail).

 

Kandidatet te cilet  rezultojne te pakualifikuar brenda 3 (tre) diteve  nga shpallja e listes paraprake te verifikimit te kandidateve, ne daten 04.06.2018 kane te drejte te paraqesin ankesat e tyre ne njesine e menaxhimit te burimeve njerezore. Brenda 5 (pese) dite pune nga data e paraqitjes se ankeses  me date 11.06.2018  njesia e menaxhimit te burimeve

njerezore u kthen pergjigje kandidateve te pakualifikuar.

1.4   FUSHAT E NJOHURIVE, AFTËSITË DHE CILËSITË MBI TË CILAT DO TË ZHVILLOHET INTERVISTA

Kandidatët do të testohen në lidhje me:

Ligjin Nr.139/2015, date 17.12.2015 “Për veteqeverisjen vendore”.

-    Ligjin Nr.152/2013, “Për  Nëpunësin  Civil” i ndryshuar.

-    Ligjin Nr.9131,datë 08.09.2003 “Per rregullat e etikës në administratën publike”.

-    Ligjin Nr.119/2014 te miratuar me date 18.09.2014 “Per te drejten e informimit”

-     Ligjin Nr.8485, datë 12.05.1999 “Kodi i proçedurave administrative të Republikes se Shqiperise”;

-     Ligjin Nr.107/2014 te miratuar me date 31.07.2014 “Per planifikimin e territorit” i ndryshuar

-    Ligji Nr.8743, datë 22.2.2001 “Për pronat e paluajtshme të shtetit”

-     Ligji Nr.8752, date 26.03.2001 ”Per krijimin dhe funksionimin e strukturave per mbrojtjen e tokes”

-    VKM  Nr. 965, datë 2.12.2015 “Për bashkëpunimin ndërinstitucional të strukturave të

drejtimit, në rastet e emergjencave civile dhe krizave”.

 

1.5   MËNYRA E VLERËSIMIT TË KANDIDATËVE

Kandidatët do të vlerësohen në lidhje me dokumentacionin e dorëzuar:

Kandidatët do të vlerësohen për përvojën, trajnimet apo kualifikimet e lidhura me fushën, si dhe çertifikimin pozitiv ose për vlerësimet e rezultateve individale në punë në rastet kur procesi i çertifikimit nuk është kryer. Totali i pikeve për këtë vlerësim është 40 pikë ,i ndare ne:

Ø   20 pike pervoja;

Ø   10 pike trajnime ose kualifikime te lidhur me  fushen perkatese

Ø   10 pike vlersim pozitiv

Kandidatët gjatë intervistës së strukturuar me gojë do të vlerësohen në lidhje me:

a - Njohuritë, aftësitë, kompetencën në lidhje me përshkrimin e pozicionit të punës;

b - Eksperiencën e tyre të mëparshme;

c - Motivimin, aspiratat dhe pritshmëritë e tyre për karrierën;

Totali i pikëve për këtë vlerësim është 60 pikë.

 

Kandidatët do të vlerësohen në lidhje me dokumentacionin e dorëzuar:

Kandidatët do të vlerësohen për përvojën, trajnimet apo kualifikimet e lidhura me fushën, si dhe çertifikimin pozitiv ose për vlerësimet e rezultateve individale në punë në rastet kur procesi i çertifikimit nuk është kryer. Totali i pikeve për këtë vlerësim është 40 pikë ,i ndare ne:

 

Ø   20 pike pervoja;

 

Ø   10 pike trajnime ose kualifikime te lidhur me  fushen perkatese

 

Ø   10 pike vlersim pozitiv

 

Kandidatët gjatë intervistës së strukturuar me gojë do të vlerësohen në lidhje me:

a - Njohuritë, aftësitë, kompetencën në lidhje me përshkrimin e pozicionit të punës;

b - Eksperiencën e tyre të mëparshme;

c - Motivimin, aspiratat dhe pritshmëritë e tyre për karrierën;

 

Totali i pikëve për këtë vlerësim është 60 pikë.

 

1.6   DATA E DALJES SË REZULTATEVE TË KONKURIMIT DHE MËNYRA E KOMUNIKIMIT

 

Në përfundim të vlerësimit të kandidatëve, Njesia e Menaxhimit te Burimeve Njerezore do të shpallë fituesin në faqen zyrtare dhe në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”. Të gjithë kandidatët pjesëmarrës në këtë procedurë do të njoftohen individualisht në mënyrë elektronike nga Njesia e Menaxhimit te Burimeve Njerezore, për rezultatet  (nëpërmjet

adresës së e-mail).

 

2    NGRITJA NE DETYRE

 

 

Vetëm në rast se pozicioni i renditur në fillim të kësaj shpalljeje, në përfundim të procedurës së lëvizjes paralele, rezulton se është ende vakant, ai është i vlefshëm për konkurimin nëpërmjet procedurës së ngritjes në detyrë. Këtë informacion do ta merrni në faqen zyrtare te Bashkise Mallakaster.

 

Për këtë procedurë kanë të drejtë të aplikojnë vetëm nëpunësit civilë të një kategorie paraardhëse (vetëm një kategori më e ulët), të punësuar në të njëjtin apo në një institucion tjetër të shërbimit civil, që plotësojnë kushtet për ngritjen në detyrë dhe kërkesat e veçanta për vendin e lirë.

 

 

2.1   KUSHTET QË DUHET TË PLOTËSOJË KANDIDATI NË PROCEDURËN E NGRITJES NË DETYRË DHE KRITERET E VEÇANTA

 

 

Kushtet që duhet të plotësojë kandidati në procedurën e ngritjes në detyrë janë:

a- Të jetë nëpunës civil i konfirmuar, brenda kategorisë III-a, III-a1;

b- Të mos ketë masë disiplinore në fuqi;

c- Të ketë të paktën vlerësimin e fundit “mirë” apo “shumë mirë”.

 

Kandidatët duhet të plotësojnë kriteret e veçanta si vijon:

  • Të zotërojnë diplomë të nivelit "Master Shkencor" në Inxhinieri Ndertimi, Arkitektur
  •  Të kenë të paktën 5 vjet përvojë pune ne administraten shteterore vendore;

 

 2.2   DOKUMENTACIONI, MËNYRA DHE AFATI I DORËZIMIT

 

Kandidatët që aplikojnë duhet të dorëzojnë dokumentat si më poshtë:

a - Jetëshkrim

b - Fotokopje të diplomës (përfshirë edhe diplomën Bachelor). Për diplomat e marra jashtë

Republikës së Shqipërisë të përcillet njehsimi nga Ministria e Arsimit dhe e Sportit;

c - Fotokopje të librezës së punës (të gjitha faqet që vërtetojnë eksperiencën në punë);

d - Fotokopje të letërnjoftimit (ID);

e - Vërtetim të gjendjes shëndetësore;

f - Vetëdeklarim të gjendjes gjyqësore;

g - Vlerësimin e fundit nga eprori direkt;

h - Vërtetim nga institucioni që nuk ka masë disiplinore në fuqi;

i - Çdo dokumentacion tjetër që vërteton trajnimet, kualifikimet, arsimin shtesë, vlerësimet pozitive apo të tjera të përmendura në jetëshkrimin tuaj;

 

Dorëzimi i të gjitha dokumenteve të cituara më sipër, do të bëhen dorazi prane Njesise se

Menaxhimit te Burimeve Njerezore brenda datës: 04.06.2018

 

2.3   REZULTATET PËR FAZËN E VERIFIKIMIT PARAPRAK

 

Në datën 18.06.2018 ,Njesia e Menaxhimit te Burimeve Njerezore do të shpallë në faqen zyrtare të Bashkise dhe në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”, listën e kandidatëve që plotësojnë kushtet dhe kërkesat e posaçme për procedurën e ngritjes në detyrë si dhe datën, vendin dhe orën e saktë ku do të zhvillohet testimi me shkrim dhe intervista.

Në të njëjtën datë kandidatët që nuk i plotësojnë kushtet dhe kriteret e veçanta për procedurën e ngritjes në detyrë do të njoftohen individualisht në mënyrë elektronike nga Njesia e Menaxhimit te Burimeve Njerezore, për shkaqet e moskualifikimit  (nëpërmjet adresës së e-mail).

 

Brenda 5 diteve kalendarike nga data e e shpalljes se listes kandidatet e pakualifikuar kane te drejte te paraqesin ankese prene Njesise se menaxhimit te burimeve njerezore deri me

 

date 25.06.2018. Ankuesi merr pergjigje brenda dates 02.07.2018.

 

2.4   FUSHAT E NJOHURIVE, AFTËSITË DHE CILËSITË MBI TË CILAT DO TË ZZHVILLOHET INTERVISTA

 

Kandidatët do të testohen me shkrim  në lidhje me :

 

-    Ligjin Nr.139/2015, date 17.12.2015 “Për veteqeverisjen vendore”.

-    Ligjin Nr.152/2013, “Për  Nëpunësin  Civil” i ndryshuar.

-    Ligjin Nr.9131,datë 08.09.2003 “Per rregullat e etikës në administratën publike”.

-    Ligjin Nr.119/2014 te miratuar me date 18.09.2014 “Per te drejten e informimit”

-     Ligjin Nr.8485, datë 12.05.1999 “Kodi i proçedurave administrative të Republikes se Shqiperise”;

-    Ligjin Nr.107/2014 te miratuar me date 31.07.2014 “Per planifikimin e territorit” i

ndryshuar

-    Ligji Nr.8743, datë 22.2.2001 “Për pronat e paluajtshme të shtetit”

-     Ligji Nr.8752, date 26.03.2001 ”Per krijimin dhe funksionimin e strukturave per mbrojtjen e tokes”

-    VKM  Nr. 965, datë 2.12.2015 “Për bashkëpunimin ndërinstitucional të strukturave të

drejtimit, në rastet e emergjencave civile dhe krizave”.

 

Kandidatët gjatë intervistës së strukturuar me gojë do të vlerësohen në lidhje me:

- Njohuritë, aftësitë, kompetencën në lidhje me përshkrimin e pozicionit të punës;

- Eksperiencën e tyre të mëparshme;

- Motivimin, aspiratat dhe pritshmëritë e tyre për karrierën.

 

2.5   MËNYRA E VLERËSIMIT TË KANDIDATËVE

 

Ø   Vlersimi me shkrim ,deri ne 40 pike;

 

Ø   Dokumentat e dorezuara, deri ne 20 pike;

 

Ø   Intervista e strukturuar, deri ne 40 pike;

 

 

2.6   DATA E DALJES SË REZULTATEVE TË KONKURIMIT DHE MËNYRA E KOMUNIKIMIT

 

Komisioni i Ngritjes ne detyre  brenda 24 (njëzet e katër) orëve,

 

I ve ne dispozicion  listen e fituesve, Njesise se Menaxhimit te Burimeve Njerezore. Kandidatet pavarsisht te drejtes per tu ankuar ne Gjykaten administrative kane te drejte te bejne ankim me shkrim brenda 3 diteve kalendarike nga data e njoftimit individual per rezultatin e vleresimit. Ankuesi merr pergjigje brenda 5 diteve kalendarike nga data e

perfundimit te afatit te ankimit.

 

-    në faqen zyrtare të Bashkisë  Mallakaster

-    ne stenden e informimit publik te Bashkise Mallakaster.

-    Sherbimin kombetare te punesimit

 

 3  PRANIM NGA JASHTE

Vetëm në rast se pozicioni i renditur në fillim të kësaj shpalljeje, në përfundim të procedurës së lëvizjes paralele dhe ngritjes në detyre rezulton se është ende vakant, ai është i vlefshëm për konkurimin nëpërmjet procedurës së pranimit në Shërbimin Civil. Këtë informacion do ta merrni në faqen zyrtare te Bashkise Mallakaster.

Për këtë procedurë kanë të drejtë të aplikojnë vetëm nëpunësit civilë të një kategorie paraardhëse (vetëm një kategori më e ulët), të punësuar në të njëjtin apo në një institucion tjetër të shërbimit civil, që plotësojnë kushtet për pranim nga jashtë  dhe kërkesat e veçanta për vendin e lirë.

2.1   KUSHTET QË DUHET TË PLOTËSOJË KANDIDATI NË PROCEDURËN E PRANIMIT NGA JASHTE  DHE KRITERET E VEÇANTA

Kushtet që duhet të plotësojë kandidati në procedurën e Pranimit nga jashtë janë:

a- Të jetë nëpunës civil i konfirmuar, brenda kategorisë II-b;

b- Të mos ketë masë disiplinore në fuqi;

c- Të ketë të paktën vlerësimin e fundit “mirë” apo “shumë mirë”.

Kandidatët duhet të plotësojnë kriteret e veçanta si vijon:

  • Të zotërojnë diplomë të nivelit "Master Shkencor" në Inxhinieri Ndertimi, Arkitektur
  •  Të kenë të paktën 5 vjet përvojë pune ne administraten shteterore vendore;

2.2   DOKUMENTACIONI, MËNYRA DHE AFATI I DORËZIMIT

Kandidatët që aplikojnë duhet të dorëzojnë dokumentat si më poshtë:

a - Jetëshkrim

b - Fotokopje të diplomës (përfshirë edhe diplomën Bachelor). Për diplomat e marra jashtë

Republikës së Shqipërisë të përcillet njehsimi nga Ministria e Arsimit dhe e Sportit;

c - Fotokopje të librezës së punës (të gjitha faqet që vërtetojnë eksperiencën në punë);

d - Fotokopje të letërnjoftimit (ID);

e - Vërtetim të gjendjes shëndetësore;

f - Vetëdeklarim të gjendjes gjyqësore;

g - Vlerësimin e fundit nga eprori direkt;

h - Vërtetim nga institucioni që nuk ka masë disiplinore në fuqi;

i - Çdo dokumentacion tjetër që vërteton trajnimet, kualifikimet, arsimin shtesë, vlerësimet pozitive apo të tjera të përmendura në jetëshkrimin tuaj;

 

Dorëzimi i të gjitha dokumenteve të cituara më sipër, do të bëhen dorazi prane Njesise se

Menaxhimit te Burimeve Njerezore brenda datës: 04.06.2018

 

2.3   REZULTATET PËR FAZËN E VERIFIKIMIT PARAPRAK

 

Në datën 18.06.2018 ,Njesia e Menaxhimit te Burimeve Njerezore do të shpallë në faqen zyrtare të Bashkise dhe në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”, listën e kandidatëve që plotësojnë kushtet dhe kërkesat e posaçme për procedurën e ngritjes në detyrë si dhe datën, vendin dhe orën e saktë ku do të zhvillohet testimi me shkrim dhe intervista.

 

Në të njëjtën datë kandidatët që nuk i plotësojnë kushtet dhe kriteret e veçanta për procedurën e ngritjes në detyrë do të njoftohen individualisht në mënyrë elektronike nga Njesia e Menaxhimit te Burimeve Njerezore, për shkaqet e moskualifikimit  (nëpërmjet adresës së e-mail).

Brenda 5 diteve kalendarike nga data e e shpalljes se listes kandidatet e pakualifikuar kane te drejte te paraqesin ankese prene Njesise se menaxhimit te burimeve njerezore deri me

date 25.06.2018. Ankuesi merr pergjigje brenda dates 02.07.2018.

 

2.4   FUSHAT E NJOHURIVE, AFTËSITË DHE CILËSITË MBI TË CILAT DO TË ZZHVILLOHET INTERVISTA

 

Kandidatët do të testohen me shkrim  me date në lidhje me

 

-    Ligjin Nr.139/2015, date 17.12.2015 “Për veteqeverisjen vendore”.

-    Ligjin Nr.152/2013, “Për  Nëpunësin  Civil” i ndryshuar.

-    Ligjin Nr.9131,datë 08.09.2003 “Per rregullat e etikës në administratën publike”.

-    Ligjin Nr.119/2014 te miratuar me date 18.09.2014 “Per te drejten e informimit”

-     Ligjin Nr.8485, datë 12.05.1999 “Kodi i proçedurave administrative të Republikes se Shqiperise”;

-    Ligjin Nr.107/2014 te miratuar me date 31.07.2014 “Per planifikimin e territorit” i

ndryshuar

-    Ligji Nr.8743, datë 22.2.2001 “Për pronat e paluajtshme të shtetit”

-     Ligji Nr.8752, date 26.03.2001 ”Per krijimin dhe funksionimin e strukturave per mbrojtjen e tokes”

-    VKM  Nr. 965, datë 2.12.2015 “Për bashkëpunimin ndërinstitucional të strukturave të

drejtimit, në rastet e emergjencave civile dhe krizave”.

 

Kandidatët gjatë intervistës së strukturuar me gojë do të vlerësohen në lidhje me:

- Njohuritë, aftësitë, kompetencën në lidhje me përshkrimin e pozicionit të punës;

- Eksperiencën e tyre të mëparshme;

- Motivimin, aspiratat dhe pritshmëritë e tyre për karrierën.

 

2.5   MËNYRA E VLERËSIMIT TË KANDIDATËVE

 

 

Ø   Vlersimi me shkrim ,deri ne 40 pike;

 

Ø   Dokumentat e dorezuara, deri ne 20 pike;

 

Ø   Intervista e strukturuar, deri ne 40 pike;

 

 

2.6   DATA E DALJES SË REZULTATEVE TË KONKURIMIT DHE MËNYRA E KOMUNIKIMIT

 

 

 

Komisioni i Ngritjes ne detyre  brenda 24 (njëzet e katër) orëve,

 

I ve ne dispozicion  listen e fituesve, Njesise se Menaxhimit te Burimeve Njerezore. Kandidatet pavarsisht te drejtes per tu ankuar ne Gjykaten administrative kane te drejte te bejne ankim me shkrim brenda 3 diteve kalendarike nga data e njoftimit individual per rezultatin e vleresimit. Ankuesi merr pergjigje brenda 5 diteve kalendarike nga data e

perfundimit te afatit te ankimit.

 

-    në faqen zyrtare të Bashkisë  Mallakaster

-    ne stenden e informimit publik te Bashkise Mallakaster.

-    Sherbimin kombetare te punesimit

 

 

 

 

 

 

 

Per sqarime te metejshme mund te kontaktoni ne :

 

e-mail :   mshehaj@bashkiamallakaster.gov.al

 

NJESIA E MENAXHIMIT TE BURIMEVE NJEREZORE

BASHKIA MALLAKASTER

Marjola Shehaj