PER MIRATIMIN E RISHPERNDARJES TE FONDEVE NE BUXHETIN E VITIT 2022