Njoftim i listes se verifikimeve paraprake per shpalljen e pozicionit te punes