Njoftim për nxënësit klasës së x-të të arsimit profesional publik për vitin shkollor 2019-2020