Njoftim për shpallje fitues në fazën e dytë të konkurrimit për pranim në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive .