Raporti Final për përgjigjen e qeverisjes vendore në periudhën e Emergjencës Covid-19!

12 June 2020

Si ishte bashkëpunimi midis Qeverisë Qëndrore dhe asaj vendore?
Cili ishte roli i Shoqatave të Bashkive?
Çfarë funksionoi dhe çfarë mundësish të reja dolën në pah?
Çfarë mund të përmirësohet ende dhe çfarë mësuam në këtë periudhë?
Cilat ishin efektet financiare?