VENDIM NR.04 DATË 27.01.2020

10 Shkurt 2020

BASHKIA MALLAKASTER

KESHILLI BASHKIAK MALLAKASTER

VENDIM

Vendim Nr.04 DATË 27.01.2020

Për miratimin e listës së regjistrimit fillestar të pasurive të tipit pyje dhe kullota në pronësi të bashkisë Mallakastër

shkarkoje te plote