Drejtoria Juridike dhe e Prokurimeve Publike

Drejtoria Juridike dhe Marrëdhënieve me Publikun siguron përputhshmërinë e politikave të ndjekura nga Bashkia  Mallakastër në fushat ku kjo e fundit ushtron funksionet dhe veprimtarinë e saj, me kuadrin ligjor në Republikën e Shqipërisë.

Në bazë të strukturës së miratuar nga Kryetari I Bashkisë Mallakastër, kjo drejtori ka këtë përbërje :

I. Drejtori Juridik  mbështet dhe siguron asistencë ligjore dhe juridike mbi çështjet që kërkohen për t’u trajtuar,në ushtrimin e funksioneve dhe kryerjen e detyrave të të gjitha strukturave të Bashkisë.

II. Sektori Juridik mbështet dhe siguron asistence ligjore për çështjet qe trajtohen ne ushtrimin e funksioneve dhe kryerjen e detyrave te të gjithë strukturave te Bashkisë për te siguruar nje qeverisje te efektshme efikase  sa me afër qytetareve. Ky Sektor ka në përbërjen e vet :

 • Përgjegjës të Sektorit Juridik
 • Specialist Zyre
 • Specialist Jurist
 • Specialist për Marrëdhëniet me Publikun

III. Sektori I Burimeve Njerëzore, Arkivës, Protokollit, IT., bën të mundur miradministrimin e burimeve njerëzore , dokumentimin e performancës  dhe vlerësimit te punës se çdo punëmarrësi , për mbështetjen  me te gjitha llojet e shërbimeve  strukturat e tjera te Bashkisë, me qellim garantimin  e kushteve optimale te punës . Ky sektor ka në përbërje :

 • Përgjegjës të Sektorit të Burimeve Njerëzore, Arkivës, Protokollit, IT;
 • Specialist arkive;
 • Specialist protokolli;
 • Specialist i emergjencave civile;
 • Specialist IT;
 • Specialist i burimeve njerëzore.

IV. Sektori i Statistikave dhe Gjendjes Civile ka për detyrë të rregulloje mënyrën e marrjes , organizimit, shpërndarjes, te statistikave zyrtare për territorin  e Bashkisë Mallakastër si dhe mbledh, përpunon , informacione për situatën ekonomike, demografike, sociale, mjedisore  dhe i përcjellë ato ne Autoritetet Eprore Statistikore. Ky sektor ka në përbërje :

 • Përgjegjës te Sektorit të Statistikave dhe Gjendjes Civile;
 • Specialist.