Organigrama

Kryetari Bashkie
Nënkryetar
Nënkryetar
Sekretari i Kryetarit
Këshilltar ligjor