Zinaida Ahmetaj

Zinaida Ahmetaj
Sekretar Këshilli

Informatat Personale

 

 

   Zinaida Ahmetaj

Nr ID I85422047C

 

  Shtëpia nr. 19/ Rruga “Refat Aliaj/ Kodi postal 9308Ballsh/ Shqipëri

 

+355672001859

 

 

 

 

 

Zinaida.ahmetaj@gmail.com

 

 

 

Shqipëtare

 

 

 

22.04.1988, Dukat

 

 

 

Femër

 

 

  Fusha Profesionale

Inxhinier I Materialeve

 

 

Eksperiencat e punës

Sekretare e Këshillit bashkiak Mallakastër

 

 

Data

30.10.2023- Aktualisht

Emri dhe adresa e punëdhënësit

Këshilli Bashkiak Mallakastër

 

 

 

 

 

Data

Pozita që është ushtruar

Aktivitetet kryesore dhe përgjegjësitë

Emri dhe adresa e punëdhënësit

Lloji i biznesit dhe sektorit 

  

 16.02.2022-29.10.2023

  Spec. Transporti

  Çertifikim dhe Liçencim I mjeteve për transport udhëtarësh dhe mallrash

  Bashkia Mallakastër

  Shtetëror

 

 

 

 

Data

Pozita që është ushtruar

Aktivitetet kryesore dhe përgjegjësitë

Emri dhe adresa e punëdhënësit

Lloji i biznesit dhe sektorit 

  

  02.10.2014-26.09.2023

  Inxhiniere e Bilancit Material në Uzinën e Përpunumit të Thellë të Naftës

  Iventari Ditor dhe Bilanci Material mujor për naftën bruto dhe nën produktet e saj.

  Bylis & Tosk Energy

  Privat

 

 

 

 

Data

Pozita që është ushtruar

Emri dhe adresa e punëdhënësit

                      Lloji i biznesit dhe sektorit 

  

  01.09.2014-02.10.2017

  Përfaqësues Shitje

  Albtelecom

  Privat

 

 

 

Edukimi dhe Trajnimet

Oct 2009 - Oct 2011

Diplomë e MASTER i SHKENCAVE në INXHINIERI MATERIALE

Universiteti Politeknik i Tiranës, Tiranë

 

 

 

Edukimi dhe Trajnimet

Tetor  2006 – Shtator  2009

Diplomë e Nivelit të Parë në INXHINIERI MATERIALE

Universiteti Politeknik i Tiranës, Tiranë

 

Trajnimet

Titulli i fituar i kualifikimit

              Aftesitë profesionale të përfituara

14-25 Korrik 2008

Çertifikatë :"Sjellja Mekanike e Materialeve"

Temat e zhvilluara:

-            Vetitë elasike të materialeve

-            përhapja e tingujve dhe diagnostikimi me ultratinguj

-            Hulumtimi makraskopik i vetive mekanike, testimi i materialeve – matja e fortësisë

-            Mekanika e materialeve

-            Plasticiteti dhe mikrostruktura

-            Mekanika e thyerjes dhe aplikimi i saj

-            Qendrueshmëria e çeliqeve

Emri dhe lloji i organizates që ka ofruar edukimin dhe trajnimin

Universiteti i Vlorës, Universiteti Teknik i Freibergut

Rrjeti i Bashkëpunimit: Universiteti i Vlorës, Universiteti Teknik i Freibergut " Shkenca dhe Teknologjia e Materialeve është përkarhur nga DAAD.

Niveli i klasifikimit kombëtar dhe ndërkombëtar

Vëllimi i ligjëratave dhe praktikave, barazvlerësohet me 4 kredi‑ECT

 

                                               Trajnimet

 

 

13-24 Korrik 2009

 

Titulli i fituar i kualifikimit

              Aftesitë profesionale të përfituara

Çertifikatë : "Kapituj të zgjedhur pë karakterizimin e materialeve"

Temat e zhvilluara:

-            Metodat e karakterizimit të materialeve- Vështrim i përgjithshëm

-            Mikroskopia elektronike me skanim dhe mikroanaliza me rreze -X

-            Analiza termike e materialeve

-            Statistika dhe regresioni

-            Bazat dhe aplikimi i analizës kuantitative të imazhit

Emri dhe lloji i organizates që ka ofruar edukimin dhe trajnimin

Universiteti i Tiranës, Universiteti Teknik i Freibergut

Rrjeti i Bashkëpunimit: Universiteti i Tiranë, Universiteti Teknik i Freibergut " Shkenca dhe Teknologjia e Materialeve është përkarhur nga DAAD.

Niveli i klasifikimit kombëtar dhe ndërkombëtar

Vëllimi i ligjëratave dhe praktikave, barazvlerësohet me 4 kredi‑ECT

 

Trajnimet

 

  12-23 Korrik 2010

 

                Titulli i fituar i kualifikimit

          Aftesitë profesionale të përfituara

 

 

 

 

 

Niveli i klasifikimit kombëtar dhe ndërkombëtar

 

Emri dhe lloji I organizatës që ka ofruar                    edukimin she trajnimin

Çertifikatë : "Vetitë fizike të materialeve dhe përcaktimi i tyre"

Temat e zhvilluara:

Vetitë Mekanike

Vetitë Optike

Vetitë Termike

Matjet e progresit të plasaritjes

Përcaktimi i kapacitetit të nxehtësisë së metaleve

 Vëllimi i leksioneve dhe praktikave të mbajtura është ekuaivalent me 3 kredite të sistemit ECT

 

Universiteti i Prishtinës, Universiteti Teknik i Freibergut

Rrjeti i Bashkëpunimit: Universiteti i Prishtinës, Universiteti Teknik i Freibergut " Shkenca dhe Teknologjia e Materialeve është përkarhur nga DAAD.

 

 

Gjuhët tjera

 

Vetë – vlerësimi

 

Të kuptuarit

Të folurit

Shkrimi

 

 

Dëgjimi

Leximi

E folur interaktive

E folur produktive

 

Anglisht

 

 

A

 

A

 

A

 

 

 

A

Italisht

 

 

A

 

A

 

A

 

 

 

A

Aftësit kompjuterike

Microsoft Word, Auto Cas, Ces Selector.