Njoftim i listës përfundimtare të rezultatit për verifikimet paraprake për pranimet nga jashtë shërbimit civil.Shërbimit Kombëtar të Punësimit

20 Shkurt 2018

 

NJËSIA E MENAXHIMIT TË BURIMEVE NJERËZORE        

 

Nr 397/6 Regj(SH.C)                                                                 Datë 20:02:2018

                                       

Lënda : Njoftim i listës përfundimtare të rezultatit për verifikimet paraprake për pranimet nga jashtë shërbimit civil.

               Shërbimit Kombëtar të Punësimit

TIRANË

 

Në zbatim nenit 26 të Ligjit nr.152/2013, “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, VKM-së nr.242, datë 18.03.2015, “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese,  Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore, në Bashkinë Mallakastër,  njofton se për shpalljet e datës 26.01.2018,kandidatë të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit janë :

  1. Për pozicionin: Drejtor i Drejtorisë,Drejtoria Juridike dhe Marrëdhënieve me Publikun kategoria II-b kualifikohet Znj. Rovena Osmënaj.
  2. Për pozicionin: Përgjegjës Sektori,Sektori Juridik i Drejtorisë Juridike dhe Marrëdhënieve me Publikun kategoria III-a/1 kualifikohet Z. Nertil Sakaj.
  3. Për pozicionin: Përgjegjës Sektori, Sektori i Burimeve Njerëzore në Drejtorinë Juridike dhe Marrëdhënieve me Publikun kategoria III-a/1 kualifikohet Z. Arbër  Sino.

 

                               

Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore

Marjola Shehaj