Shpallje per Pozicionin Pergjegjes i Njesise se Integrimit Evropian,Bashkia Mallakaster