VENDIM I KËSHILLIT BASHKIAK MALLAKASTËR VENDIM NR.07 DATË 24.02.2021

18 Mars 2021

BASHKIA MALLAKASTER

KËSHILLI BASHKIAK MALLAKASTËR

VENDIM

Vendim Nr.07 DATË 24.02.2021

“PËR MIRATIMIN E KORRIGJIMIT TË EMËRTIMIT TË NJË PASURIE NË LISTËN E INVENTARIT

TË ISH-KOMUNËS KUTË, NJËSIA ADMINISTRATIVE KUTË,MALLAKASTËR ”

shkarkoje te plote