VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK MALLAKASTER NR.35 DT. 24.08.2021

23 Shtator 2021

BASHKIA MALLAKASTER

KESHILLI BASHKIAK MALLAKASTER

VENDIM

Vendim Nr.35 Datë 24.08.2021

PËR TRAJTIMIN E FAMILJEVE ME NDIHMË EKONOMIKE ME FONDIN DERI

6 % PËR MUAJIN KORRIK 2021

shkarkoje te plote