VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK MALLAKASTER NR.36 DT. 24.08.2021

23 Shtator 2021

BASHKIA MALLAKASTER

KESHILLI BASHKIAK MALLAKASTER

VENDIM

Vendim Nr.36 Datë 24.08.2021

MIRATIMIN E ZËVENDËSIMIT TË BUSTIT HAXHI DEDE RESHAT BARDHI NË
QYTETIN E BALLSHIT NGA BUSTI EKZISTUES NË BUST BRONZI
Këshilli Bashkiak Mallakastër, në mbledhjen e tij të datës 24.08.2021, me propozim të organit
ekzekutiv të Bashkisë Mallakastër për zëvendësimin e bustit Haxhi Dede Reshat Bardhi,me
vendndodhje në lagjen “5 shkurti”,bulevardi “ Rrapo Hekali”,sheshi para hyrjes së kinemasë në
1 m largësi nga busti ekzistues,

shkarkoje te plote