VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK MALLAKASTER VENDIM NR.26 DATË 21.05.2020

3 June 2020

BASHKIA MALLAKASTER

KESHILLI BASHKIAK MALLAKASTER

VENDIM

Vendim Nr.26 DATË 21.05.2020

Për miratim rezolute. Këshilli bashkiak Mallakastër , në mbledhjen e tij të datës 21.05.2020, me propozim të Komisionit të barazisë gjinore, bazuar në nenin 54, shkronja “k”, 55, pika 2, të ligjit Nr. 139/2015 “për vetëqeverisjen vendore”, rregulloren “për organizimin dhe funksionimin E këshillit bashkiak” ”

shkarkoje te plote