VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK MALLAKASTER VENDIM NR.38 DATË 26.08.2020

9 Shtator 2020

BASHKIA MALLAKASTER

KESHILLI BASHKIAK MALLAKASTER

VENDIM

Vendim Nr.38 DATË 26.08.2020

"PËR DISA NDRYSHIME NË VENDIMIN E KËSHILLIT TË BASHKISË MALLAKASTËR NR.106, DATË 20.12.2019 “PËR MIRATIMIN E BUXHETIT TË VITIT 2020 DHE PBA 2020-2022”

shkarkoje te plote